گردونه ی شرکت رهنما سیستم
RAHNAMASYS (تبلیغ)

تولید و فروش انواع دکلهای مخابراتی با تاییدیه شرکت مخابرات ایران

کارخانه تولید دکل این شرکت توانایی و تجربه طراحی، محاسبه و ساخت انواع دکلهای فوق سنگین، سنگین و مصارف عمومی را با بکارگیری استانداردهای بین المللی و مخابرات کشور در انواع دکلها و سازه های فلزی بشرح ذیل دارا می باشد: - انواع دکلهای خود ایستا Lattice (سه پایه و چهار پایه) - انواع دک بیشتر ..
RAHNAMASYS (تبلیغ)

تولید و فروش انواع دکلهای مخابراتی با تاییدیه شرکت مخابرات ایران

کارخانه تولید دکل این شرکت توانایی و تجربه طراحی، محاسبه و ساخت انواع دکلهای فوق سنگین، سنگین و مصارف عمومی را با بکارگیری استانداردهای بین المللی و مخابرات کشور در انواع دکلها و سازه های فلزی بشرح ذیل دارا می باشد: - انواع دکلهای خود ایستا Lattice (سه پایه و چهار پایه) - انواع دک بیشتر ..

 |